FAKTORI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKEReport as inadecuate
FAKTORI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Hotelska industrija se danas susreće sa čitavim nizom izazova a jedan od uvijek aktualnih je povećanje produktivnosti. Hotelska poduzeća će na bazi svoje visoke produktivnosti, visoke kvalitete proizvoda i usluga i inovacija stvarati konkurentsku prednost na svjetskom tržištu.

Rad se u hotelskoj industriji koristi kao input-resurs za proizvodnju i stvaranje svih proizvoda i usluga pa se javlja potreba praćenja, mjerenja i analize produktivnost rada.

U članku se obrađuje produktivnost rada i faktori koji utječu na nju te se daje kratki osvrt na ljudski kapital i produktivnost rada u hotelskoj industriji Hrvatske.

faktori produktivnost rada; ljudski kapital; hotelska industrijaAuthor: Kristina Črnjar - ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents