O leksiku slavenskoga supstrata u Austriji II. Pregled o građiReport as inadecuate
O leksiku slavenskoga supstrata u Austriji II. Pregled o građi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.11 March 2003. -

Leksik srednjovjekovnih slavenskih dijalekata današnje Austrije određuje se

njihovim položajem u kontinuumu općeslavenskih dijalekata s jedne i njihovom

pripadnosti kulturnom arealu karolinške misije s druge strane. Osim mogućnosti

zaključivanja koje proizlaze i ovih činjenica o leksiku slavenskoga

supstrata u Austriji svjedoče još posuđeni apelativi i ponijemčena slavenska

osobna imena, a osobito imena zemljopisnih objekata.

slavenski leksik u Austriji; osobna imena; toponimiAuthor: Georg Holzer - ; Institut für Slawistik der Universität Wien

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents