Zdravlje kao vrijednost te pravo na zdravlje u ranoj kineskoj kulturi. Daoistička i konfucijanska kritika ranih kineskih medicinskih tekstovaReport as inadecuate
Zdravlje kao vrijednost te pravo na zdravlje u ranoj kineskoj kulturi. Daoistička i konfucijanska kritika ranih kineskih medicinskih tekstova - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

Ovaj rad istražuje odnos između zdravlja i rane kineske kulture. Posebice razmatra koncept zdravlja kao vrijednosti i prava u ranom kineskom kulturnom kontekstu. Naime, u Kini se od 4. st. pr. n. e. pojavljuju medicinski rukopisi koji se bave pitanjem očuvanja zdravlja i postignuća dugovječnosti. Oni polaze od stajališta da zdravlje nije puka danost, nego postignuće koje zahtijeva kontinuirani rad. Zdravlje je u njima poimano kao stanje koje je više od pukog odsustva bolesti. Ono se, naime, smatra bivanjem u harmoniji, koje je odraz i rezultat pravilnoga upravljanja životnim dahom qi. Polazeći od ovakve pozicije, medicinski rukopisi razvijaju metode upravljanja qijem, kao što su pravilna prehrana, vježbe disanja, tjelovježba i sl. Njima se »kultivira život« yang sheng, odnosno postiže očuvanje zdravlja. Međutim, tradicija »kultiviranja života« biva podvrgnuta kritici u tekstovima drugačijih provenijencija, osobito u tekstu Učitelj Zhuang te konfucijanskim tekstovima. Ovaj rad analizira njihove temeljne argumente. Poseban je naglasak stavljen na konfucijansku reakciju jer konfucijanizam postaje vladajućom ideologijom od razdoblja dinastije Han 220. pr. n. e. 220. n. e., pa tako i dominantnim oblikom mišljenja koje je obilježilo tradicionalnu kinesku kulturu. Rad postavlja koncept zdravlja, kao vrijednosti i prava, u odnos s konfucijanskim etičkim principima, kao i konfucijanskim poimanjem individue i njezinog odnosa s društvom.

tradicionalna kineska medicina; konfucijanizam; Zhuangzi; zdravlje;Author: Ivana Buljan - ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, HR 10000 Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents