Polarografsko određivanje kadmijuma u biološkom materijaluReport as inadecuate
Polarografsko određivanje kadmijuma u biološkom materijalu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.19 No.4 December 1968. -

Opisana je polarografska metoda za direktno određivanje kadmijuma u mokraći i krvi. Kadmijum se u mokraći kvantitativno taloži kalcium hloridom u slabo kiseloj sredini. Talog se odvaja centrifugovanjem, Organske materije u talogu mineralizuju se perhlornom kiselinom. Uzorak krvi delimično se mineralizuje azotnom kiselinom, gvožđe prevede u hlorid i ekstrahuje etiletrom zajedno sa masnim materijama. Potpuna mineralizacija vrši se sumpornom i perhlornom kiselinom. Mineralizovani ostatak rastvori se u 1 M NaCI i kadmijum odredi polarografski.Author: D. Jovanović - ; Higijenski institut, Vojnomedicinska akademija, Beograd Lj. Stojadinović - ; Higijenski institut, Vojnomedicin

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents