Utjecaj prašlne koja se udiše pri obradi željeza na intersticijalnu muskulaturu izoliranih pluća žabeReport as inadecuate
Utjecaj prašlne koja se udiše pri obradi željeza na intersticijalnu muskulaturu izoliranih pluća žabe - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.21 No.4 March 1971. -

Na model-sistemu izoliranih pluća ispitivan je toksični utjecaj prašine koja se stvara pri obradi željeza. Osim ispitivanja suspenzije ukupne prašine, ispitivano je osam kemijski čistih, topljivih komponenata prašine aplicirane na alveolarnu i pleuralnu stranu. Pluća su ravnomjerno koaksijalna stimulirana a bio je ispitivan uzajamni utjecaj stimulacije i efekti supstanca. Prašina i posebno topljivi ioni metala, koji u obliku oksida dolaze kao njene glavne komponente, aplicirani na pleuralnu stranu dovode do spazma glatke muskulature izoliranih pluća i povećanja izazvanih kontrakcija. Ukoliko se spomenute supstance apliciraju na alveolarnu stranu, kako pri obavljanju posla obično dolazi u kontakt sa sluznicom, prašina iz krečane izaziva jak spazam a prašina iz koksare relaksaciju pluća. Od osam ispitivanih komponenata željezo i nikal redovito dovode do spazma a magnezij i mangan do relaksacije kada dođu u kontakt s alveolama pluća. Pri prosuđivanju djelovanja raznih prašina treba voditi računa ne samo o njihovom djelovanju kao faktoru pneumokonioza nego i o njihovom akutnom farmakološkom efektu.Author: J. Mikšić - ; Institut za farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu T. Jordanov - ; Institut za farmakolog

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents