ЖИТОТО, ЛЕБОТ И БРАШНОТО ВО ОБИЧАИТЕ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ: ПАРАЛЕЛИ СО ПОДОЦНЕЖНАТА МАКЕДОНСКА ТРАДИЦИЈАReport as inadecuate
ЖИТОТО, ЛЕБОТ И БРАШНОТО ВО ОБИЧАИТЕ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ: ПАРАЛЕЛИ СО ПОДОЦНЕЖНАТА МАКЕДОНСКА ТРАДИЦИЈА - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Philological Studies, Vol.13 No.1 June 2015. -

Житото, лебот

и брашното имале особено значајна улога во

обичаите на

античките Македо

нци

. Во врска со преданието за основањето на

Македонското Кралство се наведува волшебното „двојно- нараснување на

лебот на Пердика, првиот македонски крал од династијата на Аргеадите. Во

изворите е забележан пример

за користење на брашното

за одбележување на

границите на нов град при неговото основање. Имено, на тој начин било

означено втемелувањето на славната Александрија во Египет, каде што

тлоцртот на градот, кој имал облик на хламида, бил исцртан со брашно од

јачмен.

Исто така, во врска со свадбата на Александар

III

Македонски и Роксана, опишан е македонскиот свадбен обичај на сечење леб со меч.

Текстот

се занимава со анализа на овие фрагменти, кои иако се малубројни, ја

потврдуваат светата симболика на житото, лебот и брашното кај античките

Македонци. Траги од оваа симболика среќаваме и денес во современата

традиција, кои меѓу другото ни овозможуваат и подлабоко да навлеземе во

суштината на овие обичаи.

антички Македонци; обичаи; леб; брашно; житоAuthor: Katerina Mladenovska-Ristovska - ; Институт за национална историја Универзитет „Св. К

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents