Grinje na jagodi koprivina grinja Tetranychus urticae i jagodina grinja Phytonemus pallidusReport as inadecuate
Grinje na jagodi koprivina grinja Tetranychus urticae i jagodina grinja Phytonemus pallidus - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Na jagodi su prisutne dvije vrste grinja: jagodina grinja Phytonemus pallidus iz porodice Tarsonemidae i koprivina grinja Tetranychus urticae iz porodice Tetranychidae.

Veća populacija grinja obje vrste može znatno smanjiti urod jagode i negativno utjecati na urod u sljedećoj godini. U suzbijanju tih štetnika preporučaju se biološke mjere zaštite, a za jagodinu grinju i preventivne mjere dobre gospodarske prakse.

Dobre rezultate u smanjenju populacije grinje Phytonemus pallidus daje primjena predatorske grinje Neoseulus cucumeris, a u smanjenju populacije koprivine grinje Tetranychus urticae predatorska grinja Neoseulus californicus.

biološko suzbijanje; grinje; Neoseulus californicus; Neoseulus cucumeris; Phytonemus pallidus; Tetranychus urticaeAuthor: Božena Barić - orcid.org-0000-0002-0708-4257 ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents