Što kognitivna gramatika može reći o tzv. dativnim subjektimaReport as inadecuate
Što kognitivna gramatika može reći o tzv. dativnim subjektima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

U radu se metodologijom kognitivne gramatike propituje sintaktička uloga dativnih dopuna sa semantičkom ulogom doživljavača u dvama tipovima neraščlanjenih bezličnih konstrukcija. U prvom tipu takvih konstrukcija u službi predikata dolazi kopulativni glagol s kakvom priložnom riječi ili adverbijaliziranom imenicom, dok drugi tip predstavljaju konstrukcije u kojima u službi predikata dolaze glagoli koji označavaju različite psihičke i fiziološke procese. Analizira se i sintaktička funkcija dativa u konstrukcijama modalnoga značenja potrebe s dativnim doživljavačima kao dopunama infinitivu.

dativni subjekti; indirektni objekt; bezlične konstrukcije; dativ s infinitivomAuthor: Branimir Belaj - orcid.org-0000-0002-2334-9673 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents