Utjecaj uvjeta odvijanja prometa na poremećaj rada vozila javnog prijevozaReport as inadecuate
Utjecaj uvjeta odvijanja prometa na poremećaj rada vozila javnog prijevoza - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.1 February 2016. -

U situacijama kada na uličnoj mreži ne postoje izdvojene površine za kretanje vozila javnog prijevoza, uvjeti odvijanja prometa utječu na njihov rad i efikasnost. U ovom radu je istraživan utjecaj odnosa zahtjeva za protokom i kapaciteta prometnica na poremećaj intervala slijeda vozila javnog prijevoza. Istraživanje je provedeno na dijelu ulične mreže, na području Novog Sada, za dvije linije javnog prijevoza. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji značajna povezanost između ova dva parametra, kao i da su pri većem iskorištenju kapaciteta, poremećaji u radu vozila javnog prijevoza izraženiji, te da je osjetljivost na poremećaje veća za manje intervale slijeda vozila javnog prijevoza.

interval slijeda; iskorištenje kapaciteta; javni prijevoz; tok prometaAuthor: Milja Simeunović - ; Faculty of Technical Science, University of Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6, 21 000 Novi Sad, Serbia V

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents