VRIJEDNOSNE PREFERENCIJE KAO DETERMINANTE EKOLOŠKOG PONAŠANJA U HRVATSKOJReport as inadecuate
VRIJEDNOSNE PREFERENCIJE KAO DETERMINANTE EKOLOŠKOG PONAŠANJA U HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.8 No.1-2 January 1999. -

U tekstu se pošlo od pretpostavke da su ekološki procesi kulturne činjenice, tj. da se okoliš i problemi vezani uz njega ne percipiraju objektivno, već da ih se kognitivno prera|uje i vrednuje, pri čemu tu percepciju odre|uju društveni čimbenici. Na temelju takvog odre|enja analizira se značenja dvaju koncepata, ekološke svijesti i ekološkog ponašanja, koje se, potom, dovodi u vezu s promjenama općih perceptivnih i vrijednosnih obrazaca koji strukturiraju ljudsko djelovanje.

U drugom dijelu članka, nakon što se na reprezentativnom uzorku punoljetnog stanovništva Hrvatske empirijski utvrdilo strukturu središnjih vrijednosnih opreka, pošlo se od hipoteze da su ustanovljene vrijednosne dihotomije statistički značajne determinante ekološkog ponašanja. Sta¬tističku potvrdu ove relacije provjeravalo se pomoću multiple linearne regresijske analize. Pokazalo se da pretpostavljeni model vrijednosnih suprotnosti ima vrlo ograničenu prediktivnu moć, tj. da je njegov doprinos u tumačenju ekološkog ponašanja hrvatskih gra|ana razmjerno skroman.

Završni dio teksta upućuje na zaključak kako ekološko ponašanje nije oblikovano u području političkih i religijskih sučeljenosti, već je izraz suprotnosti »materijalističkih« i »postmaterija¬lističkih« vrijednosti, odnosno kulturne sfere društva.

religiozne; stranačke i vrijednosne preferencije; ekološka svijest; ekološko ponašanjeAuthor: Nenad Karajić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents