KAJKAVSKI JEZIČNI IZRAZ U DJELIMA FRANA GALOVIĆAReport as inadecuate
KAJKAVSKI JEZIČNI IZRAZ U DJELIMA FRANA GALOVIĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015. -

U radu se analizira kajkavski jezični izraz u djelima Frana Galovića: nedovršena kajkavska

zbirka pjesama Z mojih bregov, nedovršeni roman Rastanak te, također nedovršena,

kajkavska drama Sodoma u kojima književnik na različite načine rabi urbanu zagrebačku

kajkavštinu te zavičajni idiom, mjesni govor rodnoga Peteranca. Daju se i napomene o

općim književnoumjetničkim tendencijama koje su obilježavale tadašnje razdoblje moderne

u kojem je Galović stvarao i kojemu je pripadao. Autorice se osvrću i na neka važnija

dosadašnja izdanja Galovićevih djela i na njihove priređivače, a jezičnu analizu temelje na

rukopisima koji su pohranjeni u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Fran Galović; urbana zagrebačka kajkavština; peteranski govorAuthor: Jela Maresić - ; Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb Bojana Schubert - ; Zavod za lingvistička istraživanja HAZU

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents