OBJAŠNJAVA LI FUNKCIJA MISLI NJIHOVE SADRŽAJE ogled iz psihosemantikeReport as inadecuate
OBJAŠNJAVA LI FUNKCIJA MISLI NJIHOVE SADRŽAJE ogled iz psihosemantike - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. -

U radu se razmatraju suvremeni prijedlozi za semantiku mentalnih stanja, napose tzv. interna semantika funkcionalne uloge ISFU. Iznosi se motivacija za ISFU, temeljne teze i posljedica. Glavninu rada čini kritika ISFU. Dokazuje se da nije ISFU semantika, a da je njezina ambicija da bude objašnjavalačka teorija izložena prigovoru sirkularnosti. Zaključak je da ISFU treba odbaciti.Author: Nenad Miščević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents