ROMANIZMI U POEZIJI SLAVKA KALČIĆA I TOMISLAVA MILOHANIĆAReport as inadecuate
ROMANIZMI U POEZIJI SLAVKA KALČIĆA I TOMISLAVA MILOHANIĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.9-1 No.9. January 2014. -

Svrha ovog rada jest proučiti odnos dvaju istarskih autora iste generacije – Slavka Kalčića i Tomislava Milohanića Slavića – prema romanizmima u njihovu dijalektu te proučiti način na koji ih oni upotrebljavaju. Napravljena je zato stilistička i jezična analiza romanizama na ukupno 145 pjesama dvojice autora. Romanizmi dvaju

pjesnika ispitani su s etimološkog i stilističkog stajališta te su svrstani u semantička polja vremenske prilike, geomorfologija, običaji i institucije, tijelo i osjetila, opažaji i utisci, vrijeme i kalendar, život, brak i obitelj, životinje, poljoprivreda i stočarstvo, osjećaji, radnje i druge kako bi se rasvijetlila njihova stilska i jezična upotreba, njihovo podrijetlo te kako bi se dobilo perspektivu kojim sferama ljudske djelatnosti pripada većina ispitanih riječi. U Milohanićevim pjesmama pronađen je zamjetan broj romanizama na poziciji rime, kod oba autora uočeni su i neologizmi nastali iz riječi romanskog porijekla. Osim toga, istaknute su najznačajnije jezične posebnosti i retoričke figure aliteracije, izokolon, anafore, epifore, polisindeton, neologizmi, upotreba talijanskog jezika i dr. koje autori upotrebljavaju u svojem pisanju.

etimologija; izokolon; romanizmi; stilistika; Slavko Kalčić; Tomislav MilohanićAuthor: Valter Milovan - ; Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile, Pula, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents