Kant: moral i pravo otpora - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996.Report as inadecuate
Kant: moral i pravo otpora - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. -

Čitava Kantova filozofija premašila je vlastite humeovske zarade racionalnog empirizma, dakle relativizma. Na planu morala taj relativizam je osobito nepoželjan, otud filozofija a priori pojmova; pravo kao minimum morala bio bi negiran političkim vrijednosnim relativizmom, zato Kant nema politike osim prava, i to onoga privatno-pravnog, rimskog, koje on proglašava prirodnim kao apsolutno racionalno. Rimski privatno-pravni principi su aksiomatska osnova nad kojom se diže zgrada dedukcijskih teorema političkog rezoniranja. Ubi ius ibi remedium temeljno je načelo koje služi negaciji i ograničenju prava - pa i onoga prava na pobunu - koja bi bila politička nad-prava-. U vijeku prosvijećenog apsolutizma, kao shematske izvedenice filozofije racionalizma, vlast je prestajala biti difuznom; njezini su nosioci postali suviše određeni da čitav sustav ne bi bio jasna, a time i ranjiva meta. A za Kanta kao i Hobbesa anarhija je najgori oblik tiranije. Dok Montesquieu i Rousseau prije u difuziji vlasti traže spas od tiranije, a Raynal i Mably pravo otpora ugnjetavanju vide ne samo kao ultimatum remedium nego kao dužnost građanina - Kant davno prije Francuske revolucije i Burkea smatra da je neprihvatljivo ne samo pravo otpora ugnjetavanju nego i revolucija koju bi izveo legalni suveren.Author: Šefko Kurtović - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents