Zaštitna arheološka istraživanja na Starom gradu Dubovcu 2009-2010.Report as inadecuate
Zaštitna arheološka istraživanja na Starom gradu Dubovcu 2009-2010. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011. -

Zaštitnim arheološkim istraživanjima otkriveni su segmenti srednjovjekovnog opkopa oko utvrde na prostoru ispod istočne kule četvrtasta tlocrta te na rubnom prostoru zaravanka ovoga istaknutog brežuljka na kojemu je podignut stari grad Dubovac, između kružnih kula B i C. Na samome rubu pronađeni su i tragovi negativi stupova od palisada. Vrijeme organiziranja obrambenog sustava opkopom za sada nije moguće preciznije odrediti jer su stariji srednjovjekovni slojevi uništeni podizanjem ovog renesansnog kaštela s elementima gotike te ostalim kasnijim, novovjekovnim intervencijama. Dubovački grad kakvog danas poznajemo, stoji na već zemljom zapunjenom opkopu. U zapunama su pronađeni ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike. Na prostoru između kula B i C, izvan jezgre utvrde pronađeni su ostaci kasnobrončanodobne kuće, te zanimljivo prethistorijsko učvršćivanje padine zaravanka metodom paljenja drvenih dasaka i greda te zasipavanjem slojem sterilne ilovače. Taj je sloj datiran 14C metodom u kraj 11. i početak 10. st. pr. Kr., dok se materijal iz kuće tipološki može datirati u nešto kasnije vrijeme, odnosno u sam kraj kasnog brončanog doba, period od 10. do 8. st. pr. Kr. U slojevima ispod horizonta kasnog brončanog doba otkriven je i ulomak posude lasinjske kulture što potvrđuje početke naseljavanja na Dubovcu već u vrijeme bakrenog doba.

Stari grad Dubovac; gradina; utvrda; kaštel; bakreno doba; kasno brončano doba; kasni srednji vijek; novi vijekAuthor: Tatjana Tkalčec - orcid.org-0000-0003-3963-7706 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Snježana Karavanić - ; Institut za

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents