UTICAJ STRUKTURE VLASNIŠTVA NA PERFORMANSE KORPORACIJA: POREĐENJE TRŽIŠNIH I TRANZICIONIH EKONOMIJAReport as inadecuate
UTICAJ STRUKTURE VLASNIŠTVA NA PERFORMANSE KORPORACIJA: POREĐENJE TRŽIŠNIH I TRANZICIONIH EKONOMIJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

Uspostavljanje korelacije između strukture vlasništva i performansi korporacija utemeljeno je na agencijskoj teoriji, prema kojoj postoji sukob interesa između vlasnika i menadžera. Polazeći od ovakve pretpostavke, ključna hipoteza u literaturi koja se bavi problemima razdvajanja vlasništva od kontrole je da je koncentracija vlasništva povezana sa većom profitabilnošću korporacija. Međutim, rezultati empirijskih studija koje se bave ispitivanjem ovog odnosa su nepotpuni i dvosmisleni.

Zbog dihotomije rezultata važno je ispitati na koji način korelacija između navedenih varijabli zavisi od institucionalnog okvira i primenjenog modela korporativnog upravljanja. U radu se, pored koncentracije vlasništva, analizira efekat insajderskog vlasništva na performanse korporacija u tržišnim vs. tranzicionim ekonomijama.

agencijski problem; struktura vlasništva; insajdersko vlasništvo; performanseAuthor: Verica Babić - ; Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu Jelena Nikolić - ; Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents