Perspektive kršćanskog humanizma - New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.1 April 2007.Report as inadecuate
Perspektive kršćanskog humanizma - New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.1 April 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.1 April 2007. -

U tekstu, koji je ponešto izmijenjeno, dosad neobjavljeno predavanje iz 2000. godine, tematizira se -novi humanizam-, kako je pokojni franjevac trećoredac i šibenski biskup Srećko Badurina nazvao humanizam inauguriran Kristovim duhom. S tim u vezi problematizira se suprotstavljenost -starom-, predkršćanskom humanizmu. Tema se razrađuje u tri dijela. U prvom se ocrtavaju duhovno-povijesni obrisi izvornog europskog humanizma predkršćanske, antikne grčko-rimske inspiracije. U drugom se pokušava odgovoriti na pitanje zašto nisu uspjele inicijative renesansnog humanizma kršćanske inspiracije u reformi kršćanstva i Crkve u renesansnom dobu. U trećem se dijelu tematiziraju pretpostavke izgledne perspektive modernog i suvremenog humanizma kršćanske inspiracije.

europski humanizam predkršćanske inspiracije; humanizam renesansne epohe; humanizam kršćanske inspiracijeAuthor: Franjo Zenko -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents