PRILOG DEFINIRANJU METODOLOŠKOG PRISTUPA RAZVIJANJU STRATEŠKIH DOKUMENATA U FUNKCIJI OBRAMBENOG PLANIRANJAReport as inadecuate
PRILOG DEFINIRANJU METODOLOŠKOG PRISTUPA RAZVIJANJU STRATEŠKIH DOKUMENATA U FUNKCIJI OBRAMBENOG PLANIRANJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XIV No.28 December 2011. -

U članku se prezentira model razvoja strateških dokumenata u funkciji obrambenog planiranja. Daje se kratak prikaz reformskih napora, jer stabilne i demokratske zemlje upravo karakterizira kontinuitet reformskih napora bez obzira na trenutni raspored političke moći. Predstavljaju se određeni empirijski rezultati istraživanja stavova hrvatske javnosti o karakteru prijetnje nacionalnoj sigurnosti Republike Hrvatske kao i sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim vojnim misijama operacijama. Pokazuje se da je potreba za organiziranim javnim raspravama kao i javnim politikama važna za uspostavu povjerenja između javnosti, političke države i sustava nacionalne sigurnosti čija je sastavnica obrambeno planiranje. U svjetlu nove sigurnosne paradigme i članstva Republike Hrvatske u NATO savezu analizira se suvremeni pristup planiranju snaga, izbora najbolje opcije i izrade strateškog pregleda obrane. U završnom dijelu naglašava se važnost izbora između više alternativa jer se time pridonosi transparentnosti procesa i proširuje mogućnost da se javnost uključi u ove važne procese strateškog planiranja obrane i strateškog odlučivanja.

obrambeno planiranje; strateški dokumenti; reforme; javnost; vojne misijeAuthor: Dario Matika - ; Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents