KATALOG KAMENE SKULPTURE S LOKALITETA KULA ATLAGIĆAReport as inadecuate
KATALOG KAMENE SKULPTURE S LOKALITETA KULA ATLAGIĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

U radu se obrađuje problematika atribucije pojedinih kamenih ulomaka s lokaliteta Sv. Petar i Sv. Nikola u Kuli Atlagića. Većina se ulomaka čuva u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, a onamo su dospjeli u nekoliko etapa. Osim činjenice da pripadaju različitim stilskim epohama, postavlja se problem kako odrediti pripadnost ulomaka određenim objektima. U članku je priložen katalog kamenih ulomaka te njihova interpretacija. Rezultati rekognosciranja ponudili su nekoliko mogućih lokacija na kojima bi mogli biti objekti kojima pripadaju ulomci skulpture priloženi u katalogu, no tek sustavna arheološka iskopavanja mogu ponuditi sigurniju atribuciju.

Kula Atlagića; Sv. Petar; Sv. Nikola; skulptura; templariAuthor: Nikolina Uroda - ; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents