Silvan u Saloni - Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.104 No.1 November 2011.Report as inadecuate
Silvan u Saloni - Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.104 No.1 November 2011. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.104 No.1 November 2011. -

U ovom radu rijec je o Silvanovu kultu na teritoriju Salone, cije se

istraživanje temelji na epigrafskim spomenicima i ikonografskim

prikazima. Usporeivanjem tih nalaza s nalazima šireg delmatskog

teritorija, dolazi se do zakljucka da je u salonitanskom ageru

dominantan italski kult Silvana, a u unutrašnjosti onaj autohtoni.

Silvan; Pan; Dijana; nimfe; Salona; provincija DalmacijaAuthor: Silvia Bekavac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents