RJEŠENJE KANALIZACIJE NASELJA - E-GFOS, Vol.2 No.2 May 2011.Report as inadecuate
RJEŠENJE KANALIZACIJE NASELJA - E-GFOS, Vol.2 No.2 May 2011. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

E-GFOS, Vol.2 No.2 May 2011. -

U idejnom rješenju kanalizacijskog sustava sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Duzluk predložena su i razmatrana tri moguća varijantna rješenja i za svaku varijantu napravljena je procjena troškova izgradnje te tehnička valorizacija rješenja. Nakon provedene analize razrađenih varijantnih rješenja sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Duzluk, kao tehnički najprihvatljivija a ekonomski najisplativija, odabrana je varijanta 1, odnosno izgradnja razdjelne kanalizacije sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Duzluk s tlačnim kanalizacijskim priključkom na kanalizacijski sustav Orahovice. Okosnicu kanalizacijske mreže naselja Duzluk čini glavni gravitacijski kolektor K.1. duljine cca 1.700 m koji je recipijent ostalih kolektora i sekundarne mreže naselja, ukupne duljine cca 3.500 m. Sakupljene sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Duzluk transportirat će se glavnom tlačnom stanicom i međumjesnim tlačnim cjevovodom duljine cca 1.350 m do kanalizacijske mreže Orahovice, u pravcu budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

idejni projekt; kanalizacija naselja; troškovi izgradnjeAuthor: Gordana Polančec - ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska Marija Šperac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents