Позначајни концепциски разлики во реформата на истрагата во Хрватска и во МакедонијаReport as inadecuate
Позначајни концепциски разлики во реформата на истрагата во Хрватска и во Македонија - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.61 No.2 March 2011. -

Трудот се занимава со неколку концепциски прашања кои произлегоа од укинувањето на судската истрага во кривичната постапка, по што Хрватска и Македонија тргнаа во битно различни насоки. Се работи пред сè за две главни прашања: првото е дали да се задржи формалниот карактер на истрагата, со изведување на докази уште во истрагата, а второто се однесува на новите односи помеѓу полицијата и јавното обвинителство. За разлика од Хрватска, во новиот ЗКП на Република Македонија се прават напори истрагата да се поедностави, а јавното обвинителство да добие реални инструменти да раководи со полицијата.

истрагата; кривичната постапка; истражни судијаAuthor: Gordan Kalajdziev - ; Pravni fakultet Justinijan Prvi, Sveučilište Sveti Kiril i Metodij, Skopje, Makedonija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents