Овластувањата на центрите за социјална работа и на јавниот обвинител во малолетничката правдаReport as inadecuate
Овластувањата на центрите за социјална работа и на јавниот обвинител во малолетничката правда - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.61 No.2 March 2011. -

Предмет на анализа се новите облици на постапување кои овозможуваат неформален пристап во разрешување на причините што довеле определен малолетник да биде во состојба на ризик од можно впуштање во криминално однесување, постапување спрема децата кривично неодговорните на возраст од 7 до 14 години во ризик, но и во однос на другите малолетници во ризик. Улогата на ЦСР се анализира преку неговите обврски и овластувања во постапката за определување мерки на помош и заштита, посредување заради обештетување меѓу малолетникот и оштетениот, како и извршување на алтернативните мерки. Проширените можности што ги има јавниот обвинител во постапката спрема малолетниците се рефлектираат преку постапката за посредување и порамнување, неповедување на судската постапка спрема малолетници за кривични дела казниви со затвор до 5 години, можноста за предлагање санкција без подготвителна постапка, постапката за медијација и постапката за признавање на одговорност и спогодување за висината на казната.

центри за социјална работа; јавнио обвинител; малолетничката правдаAuthor: Gordana Lažetić-Buzarovska - ; Pravni fakultet Justinijan Prvi, Sveučilište Sveti Kiril i Metodij, Skopje, Makedonija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents