Prilog poznavanju ranokršćanske crkve na lokalitetu Bičina u PolačiReport as inadecuate
Prilog poznavanju ranokršćanske crkve na lokalitetu Bičina u Polači - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Opuscula Archaeologica : Papers of the Department of Archaeology, Vol.34 No.1 December 2010. -

U članku se obrađuje ranokršćanska crkva na lokalitetu

Bičina u Polači, koja je istraživana g. 1898. i 1913. Iskopavanja

g. 1913. don Luka Jelić povjerio je don Kažimiru

Perkoviću, polačkom svećeniku. Donose se tlocrt crkve i

nacrti pronađenih ulomaka crkvenoga namještaja izrađeni

g. 1914. koji su se čuvali u Planoteci Konzervatorskog

odjela u Splitu. Prema naputku don Luke Jelića izradio

ih je zadarski konzervator Tamino. Tlocrt se uspoređuje

s onim izrađenim g. 1971., koji je Boris Ilakovac objavio

vodeći se skicama i pismima Kažimira Perkovića iz arhiva

Luke Jelića u Arheološkom muzeju u Splitu. Nacrti ulomaka

crkvenoga namještaja uspoređuju se s predmetima

pronađenima na istom lokalitetu, danas pohranjenima u

Zavičajnom muzeju u Biogradu.

Polača; Bičina; rano kršćanstvo; crkva; Tamino; Luka JelićAuthor: Nikolina Uroda - ; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents