Utjecaj pritisnog naprezanja na dielektrična svojstva omekšanog polivinil-kloridaReport as inadecuate
Utjecaj pritisnog naprezanja na dielektrična svojstva omekšanog polivinil-klorida - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Polimeri : Plastics and Rubber Journal, Vol.30 No.4 April 2010. -

Fazno ponašanje u mješavinama polivinil-klorida PVC s omekšavalom dioktil-ftalatat, DOP određivano je mjerenjima dielektrične permitivnosti pri pritisnom naprezanju. Određivana je ovisnost mjerenih dielektričnih parametara o sastavu mješavina, temperaturi i naprezanju. Sadržaj DOP-a znatno utječe na sva svojstva mješavina. Povišenje sadržaja omekšavala DOP-a pomiče relaksacijski spektar prema nižim temperaturama, a povećanje pritisnog naprezanja prema višim temperaturama, te uz to snizuje i intenzitet staklastog prijelaza. Budući da povišeni tlak zgušnjava materijal, analogno sniženju temperature, također se očekuje nelinearna ovisnost relaksacijskih prijelaza na tlak i promatra se kao pomak prema višim temperaturama.

dielektrična svojstva; omekšavalo; polivinil-klorid PVC; pritisno naprezanjeAuthor: Želimir JELČIĆ - ; PLIVA-Istraživanje i razvoj d.o.o., Zagreb Nives BRAJKOVIĆ - ; Elka Kabeli d.o.o. Ivica PERČULIJA - Robe

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents