Značaj najnovijeg otkrića komercijalne nafte na strukturi Rovesti u južnom Jadranu za hrvatski dio jadranskog bazenaReport as inadecuate
Značaj najnovijeg otkrića komercijalne nafte na strukturi Rovesti u južnom Jadranu za hrvatski dio jadranskog bazena - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry, Vol.60 No.2 February 2009. -

Rad je potaknut najnovijim podacima o uspješnom naftnogeološkom istraživanju i otkriću komercijalnog ležišta u jugozapadnom dijelu Jadranskog bazena u podmorju u blizini gradova Bari i Brindisi. Autori su u više navrata u svojim izlaganjima i člancima u časopisu Nafta isticali da i u hrvatskom dijelu jadranskog podmorja treba očekivati otkriće nafte ako se na odgovarajući način pristupi reinterpretaciji seizmičkih podataka i rezultata istražnog bušenja. Nedavnom analizom takvih podataka ustanovljeno je da prilikom ranijih istraživačkih radova nisu uzeti u obzir svi elementi evolucije paleogeografskih elemenata koji su utjecali na razvoj paleostruktura te stvaranja potencijalno matičnih i ležišnih stijena, te pokrovnih izolatorskih naslaga. U daljnjem tekstu bit će posebno istaknuti gore spomenuti elementi i na kraju date preporuke za usmjeravanje daljnjih naftno-geološka istraživanja.

hrvatsko podmorje; istraživanje; novo komercijalno otkriće nafte; nove postavke; RovestiAuthor: Sanjin Grandić - ; Diplomirani inženjer geologije u mirovini, Viktora Kovačića 14, 10010 Zagreb, Hrvatska Slobodan Kolbah - ;

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents