Karakterizacija domaćih nafti - Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.48 No.2 June 2009.Report as inadecuate
Karakterizacija domaćih nafti - Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.48 No.2 June 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.48 No.2 June 2009. -

U radu su ispitana dva uzorka domaće nafte nafta Slavonija i Moslavina i uzorak plinskog kondenzata koji se koriste u preradi u RN Sisak. Određene su fizikalno-kemijske karakteristike uzorkovanih nafti, plinskog kondenzata i njihovih frakcija te je načinjena atmosferska i vakuumska destilacija pri čemu su korištene ASTM D 2892 i ASTM D 5236 metode.

Dobiveni podaci predstavljaju fizikalno kemijsku evaluaciju nafti u laboratorijskim uvjetima ispitani su: destilacijska krivulja, sadržaj sumpora, fizikalno kemijska svojstva frakcija, oktanski broj benzinskih frakcija, … koji su sastavni dio baze podataka o naftama eng. crude oil assay. Navedeni podaci korisni su za optimalno vođenje procesa atmosferske destilacije i vakuum destilacije u RN Sisak, za izbor tehnološkog modela rada u rafineriji, odnosno za optimiranje prerade pomoću matematičkih modela.

Uspoređene su krivulje destilacije, gustoće i sumpora domaćih nafti i plinskog kondenzata rađene u razdoblju od 30-ak godina.

klasifikacija naftnih siro-vina po baznom sastavu; naftna sirovina Moslavina; naftna sirovina Slavonija; gledište i metoda karakterizacijeAuthor: Maja Fabulić Ruszkowski - ; INA d.d., Zagreb Zoran Marić - ; INA d.d., Zagreb Marko Radošević - ; INA d.d., Zagreb Sanda Tele

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents