KVALITATIVNI SASTAV FITOPLANKTONA RAZLIČITO GNOJENIH ŠARANSKIH RIBNJAKAReport as inadecuate
KVALITATIVNI SASTAV FITOPLANKTONA RAZLIČITO GNOJENIH ŠARANSKIH RIBNJAKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.55 No.1 April 1997. -

Istraživanja kvalitativnog sastava fitoplanktona u različito gnojenim ribnjacima rastilištima provodena su na ribnjacarstvu »Jelas«, godine 1996. U trima rastilištima A, B, C uzgajan je šaranski mlađ od ličinke do dobi 56 dana uz gustoću ličinačkog nasada od 1 000 000 ind ha-1. Ličinke i mladunci prihranjivali su se trouvitom i pšeničnim brašnom. Rastilište A bilo je kontrolirano, bez gnojidbe, rastilište B gnojilo se s ukupno 200 kg ha-1 NPK 15:15:15, a rastilište C gnojilo se ukupno 75 l ha-1 UAN-a i 75 kg l-1 NP 12:52

U svim je rastilištima sličan kemizam vode.

U kvalitativnom sastavu fitoplanktona utvrđene su ukupno 93 vrste, pripadnici sistematskih skupina Cyanophyta 10%, Euglenophyta 16,2% Pyrrophyta 2%, Chrysophyta 39,4% i Chlorophyta 32%. U svim je rastilištima utvrđen sličan kvalitativan sastav fitoplanktona uz kvocijent florne sličnosti od 65,5% do 72%.

fitoplankton; šaranski ribnjak; mineralna gnojivaAuthor: Ljubica Debeljak - ; dr. sc., znanstvena savjetnica, Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ribarstvo, pčelarstv

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents