Povrede načela savjesnosti i poštenja u obveznom odnosu i njihova utuživostReport as inadecuate
Povrede načela savjesnosti i poštenja u obveznom odnosu i njihova utuživost - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. -

U ovom radu autor* izla¾e zakonito ureðenje naèela savjesnosti i po¹tenja te teorijsku razradu ovog naèela i ostvarenje ovog naèela u ostvarivanju prava i du¾nosti ugovornih strana u dvostranom ili vi¹estranom obveznom odnosu. Autor posebno izla¾e u praksi

moguæe sadr¾aje i oblike povrede naèela savjesnosti i po¹tenja, nagla¹ava pravnu prirodu odredbe èl. 12 ZOO-a i utu¾ivost tih povreda pred nadle¾nim sudom. Autor se, isto tako,

osvræe na Nacrt Prijedloga novog Zakona o obveznim odnosima i prijedlog novog ureðenja naèela savjesnosti i po¹tenja. Na kraju rada autor donosi nekoliko sudskih odluka u svezi povreda naèela savjesnosti i po¹tenja, usporeðuje ovo naèelo s pravièno¹æu i trust-om u engleskom pravu i, ujedno, donosi zakljuèak.

obvezni odnos; savjesnost; po¹tenje; sudska praksaAuthor: Tomislav Mirosavljević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents