Klasični izvori energije - anakronizam suvremenog dobaReport as inadecuate
Klasični izvori energije - anakronizam suvremenog doba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. -

Rad tematski obraðuje anakronizam klasiènih izvora energije, ponajprije iz objektiva ekonomije ekonomska politika, a potom i drugih zainteresiranih subjekata kao nosioca dru¹tvenog razvoja. Nadalje, rad daje pregled pojava koje prate cjelokupni proces iskori¹tavanja, danas, kako autori tvrde prevladanih izvora energije. U skladu s ljudskim te¾njama ka materijalnom i duhovnom blagostanju oèigledna je veæa potreba z asvije¹æu i

znanjem suvremenog èovjeka prema uèincima i prijetnjama globalnom zdravstvenom i ekolo¹kom okru¾enju kojeg neposredno ugro¾avaju. Trenutna znanstvena istra¾ivanja

danas ¹iroko primijenjene hidroenergije, energije sunca i vjetra i energije valova i vodika pokazuju izvanredne rezultate u pogledu ekolo¹ke svjesnosti kao i ekonomiènosti. Time navedeni izvori u iznimnim razmjerima nadma¹uju energente bazirane na izgaranju. S

obzirom na takve znanstvene dokaze te poveæani broj interesnih grupa s jedne i ¹ireg dru¹tva sa druge strane, autori ukazuju na potrebu daljnjeg razvoja meðunarodne pravne regulacije ovog podruèja.

klasièni izvori energije; karteli i interesne skupine; obnovljivi izvori energije; globalna ekologija; pravo na zdrav ¾ivotAuthor: Davor Jandrić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Mario Vrkljan - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Za

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents