Agencije za privremeno zapošljavanje - Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004.Report as inadecuate
Agencije za privremeno zapošljavanje - Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. -

Agencije za privremeno zapo¹ljavanje su, kao novost u hrvatsko radno pravo uvele fleksibilan oblik rada, koji u velikoj mjeri odstupa od klasiènog shvaæanja radnog odnosa. U ovom radu se analizom pravnih propisa i praktiènih iskustava poja¹njava priroda takvog odnosa i problemi vezani uza nj.

agencija za privremeno zapo¹ljavanje; ustupanje radnika; fleksibilizacija tr¾i¹ta rada; Zakon o raduAuthor: Kristijan Čujko - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents