KLAONIČKA VRIJEDNOST ODABRANIH VRSTA PERNATE DIVLJAČIReport as inadecuate
KLAONIČKA VRIJEDNOST ODABRANIH VRSTA PERNATE DIVLJAČI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.50 No.6 February 2009. -

Cilj ovog rada bila je usporedba klaoničkog randmana i randmana značajnih organa i tkiva između šest vrsta pernate divljači: divljeg purana Meleagris gallopavo, biserke Numida meleagris, čukare Alectoris chucar, japanske prepelice Coturnix coturnix japonica, običnog fazana Phasianus colchicus i trčke skvržulje Perdix perdix. U svrhu istraživanja u siječnju 2007. godine od svake je vrste zaklano i analizirano10 ptica 5 mužjaka i 5 ženki. Navedena pernata divljač uzgojena je pod istim uvjetima u uzgajalištu peradi u Jinačovice Češka republika, u uzgojnom centru u sklopu Veterinarskog i farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Brnu. Pernata divljač uzgajana je u volijerama s istovjetnim sustavom hranjenja i pojenja, a za istraživanje odabrana je metodom slučajnog izbora. Odmah nakon odabira pernata divljač je izvagana, zaklana i klaonički obrađene na klasičan način, slično kao i pilići u tovu. Posebna pozornost posvećena je masi trupa, vrata, srca, jetre, želuca, abdominalne masti, prsnih mišića, bataka s kožom i bez kože, zabataka, te muskulaturi zabataka i bataka. Na temelju dobivenih podataka, s obzirom na živu masu pernate divljači izračunat je klaonički randman i randman pojedinačnih organa i tkiva. Iz dobivenih rezultata istraživanja proizlazi da su razlike u klaoničkom randmanu i randmanu istraživanih organa i tkiva meču pojedinim vrstama pernate divljači značajne P< 0,05. Najveći klaonički randman utvrđen je kod prepelica 71,14 %, nešto niži kod biserki 70,61 %, običnog fazana 69,74 %, trčke skvržulje 69,09 % i čukare 68,92 %, a najniži kod divljeg purana 67,99 %. Značajne razlike PAuthor: Vladimír Večerek - ; Fakultet za veterinarsku higijenu i ekologiju, Veterinarsko i farmaceutsko Sveučilište Brno, Češka rep

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents