Banovina: demografski razvoj i problemi nerazvijenog dijela HrvatskeReport as inadecuate
Banovina: demografski razvoj i problemi nerazvijenog dijela Hrvatske - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.66. No.2. December 2004. -

U radu je najprije prikazana uloga povijesnih zbivanja, posebno Vojne krajine, u demografskom razvoju Banovine. Zatim je analizirana dinamika ukupnog broja stanovnika 1857-2001, prirodna dinamika, biološka struktura i narodnosni sastav stanovništva. Analiza je pokazala da je Banovina prostor dugotrajne i snažne depopulacije bitno utjecane novijim migracijama, negativnog prirodnog kretanja stanovništva, ostarjele i nisko aktivne demografske strukture te korjenitih promjena u nacionalnom sastavu stanovništva.

Banovina; Vojna krajina; dinamika stanovništva; migracije; depopulacija; struktura stanovništvaAuthor: Mate Matas -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents