ROD, VOJNA PROFESIJA I ORUŽANE SNAGE: PORAST VOJNE PARTICIPACIJE- INTEGRACIJE ŽENA KAO EMANCIPACIJSKI TRENDReport as inadecuate
ROD, VOJNA PROFESIJA I ORUŽANE SNAGE: PORAST VOJNE PARTICIPACIJE- INTEGRACIJE ŽENA KAO EMANCIPACIJSKI TREND - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

^lanak se bavi razmatranjem niza tema vezanih uz vojnu

participaciju `ena-rodnu integraciju u suvremenim oru`anim

snagama te {irim dru{tvenim posljedicama ovih procesa. Uz

kratak komentar slo`enog i zamr{enog odnosa izme|u dr`avljanskih-

vojnih prava-obveza `ena, iznosi se i kratak povijesni

pregled glavnih obilje`ja njihove vojne participacije. Pozornost se

potom usmjerava na karakteristike posthladnoratovskih trendova

vojne rodne integracije, posebno one aspekte procesa otkrivene

u sociologijskim interpretacijama I-O model, hipoteza o

-postmodernoj vojsci- -teorija o nestajanju masovnih vojski-.

Izneseni su i suprotstavljeni argumenti -civilnih zastupnika- u

odnosu na temu te je provedena usporedba njihovih s gledi{tima

`ena-mu{karaca u oru`anim snagama, utvr|enim rezultatima

istra`ivanja provedenim u vojnom kontekstu. Zaklju~no,

provedeno razmatranje sugerira oprez pri identificiranju

nedvojbeno ostvarenoga vi{eg stupnja rodne ravnopravnosti i

integriranosti `ena u vojnom, s ostvarivanjem emancipacijskoga

projekta u {irem dru{tvenom kontekstu.Author: Tomislav SMERIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents