ANALIZA STRUKTURE ČLANSTVA I TEMELJNA OBILJEŽJA POKRETA FRANJEVAČKA MLADEŽ – JEDAN PRIMJER POSTMODERNOGA CRKVENOG POKRETAReport as inadecuate
ANALIZA STRUKTURE ČLANSTVA I TEMELJNA OBILJEŽJA POKRETA FRANJEVAČKA MLADEŽ – JEDAN PRIMJER POSTMODERNOGA CRKVENOG POKRETA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

U okviru istra`ivanja o novim lai~kim crkvenim pokretima u

Hrvatskoj, provedenog u lipnju i srpnju 2001. u Institutu

dru{tvenih znanosti -Ivo Pilar-, kao jedna od promatranih

skupina sudjelovala je i Franjeva~ka mlade` Frama.

Cilj je ovoga rada istra`iti sociodemografsku strukturu

~lanova, njihovu motivaciju za pridru`ivanje, formaciju i

vjerni~ku praksu te dosada{nje iskustvo i -plodove- koji

~lanovi prepoznaju u svakodnevnom `ivotu. Prikazuju se i

temeljna obilje`ja ovoga pokreta te njegov povijesni

kontinuitet i povezanost s franjeva~kom karizmom Fonti

Franscescane, 1993.; K. Esser, 1983.; A. Rotzetter, Th.,

Matura, 1984

U kontekstu dobivenih rezultata istra`ivanja

razmatrala se i mogu}nost primjene koncepta stilova `ivota

kao jedne postmoderne teorije koja uklju~uje i potrebu za

zajedni{tvom i duhovnim vrijednostima kod mladih. Ukratko,

rezultati pokazuju da je Frama vjerni~ka zajednica mladih

laika u okviru Katoli~ke crkve vezana uz franjeva~ki red u

kojoj su mjesto na{li pripadnici obaju spolova podjednako, u

dobi od 14 do 30 godina. Osim redovita sudjelovanja u

liturgijskim zbivanjima, sastaju se jednom na tjedan `ele}i

u~vrstiti vjeru u zajedni{tvu s prijateljima te aktivnim crkvenim

i dru{tvenim anga`manom pomo}i ljudima u raznim

potrebama.Author: Krešimir PERAČKOVIĆ - Vine MIHALJEVIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents