Mogućnosti liječenja mandibulektomiranih pacijenata s temporomandibularnim poremećajemReport as inadecuate
Mogućnosti liječenja mandibulektomiranih pacijenata s temporomandibularnim poremećajem - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.40 No.3 September 2006. -

U radu se opisuje rehabilitacija deformiteta mastikatornog sustava i temporomandibularne disfunkcije TMD-a nakon operativnog uklanjanja malignog tumora donje čeljusti i radijacijske terapije regije glave i vrata. Uspješna protetska rehabilitacija i prihvatljivi konačni odnos gornje i donje čeljusti postignuti su zahvaljujući miofunkcionalnoj fi zikalnoj terapiji, udlagama za repoziciju, privremenim štitnicima te okluzalnim usklađivanjem ili modifi kacijama oblika nadomjestaka. Opisana je protetska opskrba pacijenata s poslijeoperativnim defektima donje čeljusti nakon hemimandibulektomije te uloga potporne fi zikalne terapije i mioterapije kako bi se ponovno postigla funkcionalna učinkovitost mastikatornog sistema.

temporomandibularni zglob; protetika; oralna kirurgija; neoplazmeAuthor: Elzbieta Mierzwinska-Nastalska - Dariusz Rolski - Krystyna Rusiniak-Kubik - Jolanta Kostrzewa-Janicka -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents