MODEL EVALUACIJE I UČINCI PROJEKTA UVOĐENJA SUPERVIZIJE U SUSTAV SOCIJALNE SKRBIReport as inadecuate
MODEL EVALUACIJE I UČINCI PROJEKTA UVOĐENJA SUPERVIZIJE U SUSTAV SOCIJALNE SKRBI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.11 No.1 November 2004. -

U radu je opisana složena evaluacija projekta Uvođenje supervizije u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske koji se dovijao od 2000. do 2004. godine. Svrha provedenog projekta je bila pokazati kako se uvođenjem supervizije psihosocijalnog rada može poboljšati kvaliteta (psihosocijalnih) usluga socijalne skrbi. Prikazan je složeni model evaluacije koji je izrađen u skladu s metodom LFA (eng. Logical Framework Approach). Uporabljene su različite kvantitativne i kvalitativne tehnike prikupljanja podataka, kao na primjer fokusirane grupne diskusije, upitnici i skale procjena. Formativna (procesna) evaluacija pokazala je da se projekt odvijao kvalitetno i onako kako je bilo predviđeno, te da je prilagođavan potrebama polaznika koje su otkrivane tijekom njegova provođenja. Sumativna evaluacija je pokazala da je projekt doveo do (1) osposobljenih 10 trenera za superviziju, (2) kompetentnih novih 35 supervizora u socijalnoj skrbi, (3) kvalitetnijih psihosocijalnih usluga klijentima, (4) spremnosti na zagovaranje supervizije, (5) zadovoljenih uvjeta za kontinuiranu izobrazbu supervizora i (6) definiranje elemenata optimalnog modela supervizije u sustavu socijalne skrbi. Iz navedenog slijedi da je svrha projekta postignuta jer je dokumentirano da se uvođenjem supervizije može poboljšati kvaliteta psihosocijalnih usluga socijalne skrbi i da su stvoreni preduvjeti za održivu superviziju.

Supervizija psihosocijalnog rada; izobrazba supervizora; evaluacija; LFA metodaAuthor: Marina Ajduković - Dean Ajduković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents