Reakcija zubne pulpe na izravno prekrivanje kolagenom bioresorbirajućom membranomReport as inadecuate
Reakcija zubne pulpe na izravno prekrivanje kolagenom bioresorbirajućom membranom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.1 March 2003. -

Ispitivalo se je djelovanje kolagena na zubnu pulpu i njegova moguća uporaba u dentalnoj patologiji. Pokusi su izvedeni na psima mješancima. Oni su bili anestezirani, a zubi izolirani gumenom plahticom. S bukalne su strane na dva gornja i donja sjekutića svih životinja izrađeni klasični kaviteti petoga razreda i trepanirana je pulpna komorica. U jednoj je skupini zuba na pulpnu ranu stavljena bioresorbirajuća kolagena membrana, u drugoj sterilni teflonski disk, a u trećoj su kaviteti zatvoreni samo Ketac-Silver cementom. Kaviteti su u prvim dvjema skupinama trajno zatvoreni Ketac-Silver cementom. Nakon šest tjedana zubi su izvađeni i priređeni za histološku obradbu. Histološka slika pripravka tretiranih samim Ketac Silver cementom pokazala je potpunu nekrozu tkiva, a građa pulpe histološki se nije dala razaznati. Od osam pripravaka tretiranih teflonskim diskovima dva su pokazala potpunu nekrozu, a na šest se vidio djelomičan gubitak morfološke građe. Na pripravcima tretiranim kolagenim bioresorbirajućim membranama pulpno je tkivo u većoj mjeri sačuvalo vitalitet i morfologiju. Opažena je pojačana prokrvljenost i porast broja krvožilnih elemenata. Ni na jednom se pripravku nije opazilo stvaranje dentinskoga reparatornog mosta.

kolagena bioresorbirajuća membrana; zubna pulpa; odontoblasti; dentinski reparatorni mostAuthor: Teuta Maršan - Goranka Prpić-Mehičić - Ivana Karlović - Branko Šoštarić - Ivica Anić - Zoran Karlović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents