Što se sve može sakriti iza kliničke slike odontogenih apscesa. Previd ili pogrješka - prikaz dvaju slučajeva.Report as inadecuate
Što se sve može sakriti iza kliničke slike odontogenih apscesa. Previd ili pogrješka - prikaz dvaju slučajeva. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.38 No.4 December 2004. -

Ovim se radom želi upozoriti na važnost iscrpnoga kliničkog pregleda, dijagnostičke obradbe i dobroga poznavanja patologije usne šupljine kako se ne bi dogodilo pogrješno liječenje i gubitak dragocijena vremena.

Prvi pacijent R. J., tridesetπest godina, dolazi zbog perimandibularnog otoka i trizmusa desne strane lica u OB Karlovac, ORL odjel. Tu mu se dva puta učini ekstraoralna incizija pod sumnjom odontogenog apscesa. Dolaskom oralnoga kirurga u bolnicu i uvidom u stanje usne šupljine pacijent se dogovorno premješta u KKL»U KB -Dubrava-. Pregledom se intraoralno našao ispod jezika jasan ulkus desno te golem infiltrat gotovo cijele prednje dvije trećine jezika. Palpacijom se nađu fiksirane metastaze u regiji dva i tri veličine 50 milimetra. Nakon prikaza, na onkološkom konziliju indicira se samo iradijacija. Na kontroli, nakon πest mjeseci, vidljiva je djelomična regresija bolesti.

Drugi pacijent I. J., tridesettri godine, dolazi u ambulantu oralne kirurgije pod sumnjom palatinalnog apscesa od gornjih lijevih molara. Gornja lijeva šestica se trepanira, a suspektni apsces dva puta incidira. U tijeku šest mjeseci uopće nije bilo regresije bolesti pa se pacijent upućuje u KKL»U KB -Dubrava-. Tamo mu se učini citopunkcija, biopsija, CT maksile te se utvrdi da se radi o mukoepidermoidnom karcinomu tvrdoga nepca. Nakon preoperativne pripreme pacijentu se učini parcijalna resekcija gornje čeljusti. Terapija pacijenta je u tijeku.

Ta dva slučaja govore da se jasno moraju znati uzročnici različitih oteklina u području glave i vrata i da, ako se radi o odontogenoj upali, ona na odgovarajuću terapiju reagira za kratko vrijeme.Author: Zoran Ivasović - Marko Krmpotić - Aleksandar Milenović - Davor Katanec -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents