Turizmi kulturor e arkeologiïk - roli i tij në zhvillimin ekonomik të DurrësitReport as inadecuate
Turizmi kulturor e arkeologiïk - roli i tij në zhvillimin ekonomik të Durrësit - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

1 Paris Peace Research Institute

Résumé : Durrësi ka një potencial të madh për zhvil!imin e turizmit dhe sektoreve tjerë mbeshtetës nëpërmjet kombinimit të turizmit bregdetar me atë kulturor dhe arleologjik. Nje kombinim i tillë do ta shtrinte aktivitetin turistik përgjatë gjithë vitit dhe do të kontribuonte ndjeshëm në rritjen e të ardhurave nga turizmi dhe në zhvillimin ekonomik e social te rrethit. Nje realitet i tillë ende mungon në Durrës si rezultat i mungesës së infrastrukturës logjistike të përshtatshme dhe informacionit të mjaftueshëm në nivel institucional që lidhet kryesisht me organizimin e pamjaftueshëm të zyrave që mendoj se duhet të marrin përsipër më shumë përgjegjesi për përpunimin, paraqitjen dhe qarkullimin e të dhënave rreth vlerave kulturore dhe arkeologjike të rrethit.

Keywords : tourism Durres Albania

Author: Enika Abazi -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/DOWNLOAD PDF
Related documents